අප අමතන්න

Jointop චීනය කර්මාන්ත සමාගම,

ලිපිනය

, 3 වන මහල, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, අංක 18, Baihuazhou පාර, Pushang කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය, උගත්කම, ෙෆෝෙහෝ සිටි, ෆුජියාන් පළාතේ, චීනය, 350008

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 0591-87668070

උපකාරක: 0591-83058825

පැය

සඳුදා-ඉරිදා: පැය 24 යි